Монгол банк
Бэлэн Бэлэн бус
Валют Авах Зарах Авах Зарах

Хайлт

БИЗНЕС ЭХЛЭЛТИЙН ЗЭЭЛ

БҮТЭЭГДЭХҮҮНИЙ НӨХЦӨЛ 

ТАВИГДАХ ШААРДЛАГА 

1. Шаардлагатай барьцаа хөрөнгөтэй бөгөөд барьцаа хөрөнгө нь өмчлөх эрхийн улсын бүртгэлийн гэрчилгээтэй байх,

2. Тус ББСБ болон зээлийн мэдээллийн санд хугацаа хэтэрсэн зээлийн үлдэгдэлгүй болон чанаргүй зээлийн түүхгүй,

3. Зээл хүсэгч нь тухайн барьцаа хөрөнгийн хууль ёсны өмчлөгч байх,

4. Давхар зээлтэй байж болох бөгөөд хэвийн ангилалд байх. Шаардлагатай тохиолдолд  давхар зээлийн дансны хуулгыг шалгах,

5. Барьцаанд тавьж буй хөрөнгө нь түргэн борлогдох боломжтой, зах зээл дээр эрэлт хэрэгцээ ихтэй үл хөдлөх хөрөнгө байх бөгөөд өмчлөлийн аливаа маргаангүй,       бусдад зээлийн барьцаанд тавигдаагүй байх,

6. Тухайн бизнесийн үйл ажиллагааг хэвийн эрхлэх /үйлдвэрлэх/ өөрийн болон түрээсийн ажлын байртай байх,

7. Бизнес нь зээлдэгчийн хамааралтай байх бөгөөд зээлээ тухайн эрхлэж буй бизнестэй зарцуулах,

8. Бизнесийн онцлогоос хамааран бусад төрлийн баримт бичиг /тусгай зөвшөөрөл, түрээсийн гэрээ, дансны хуулга гэх мэт/