Монгол банк
Бэлэн Бэлэн бус
Валют Авах Зарах Авах Зарах

Хайлт

Сайн харилцагч түншлэлийн зээл

БҮТЭЭГДЭХҮҮНИЙ НӨХЦӨЛ 

ТАВИГДАХ ШААРДЛАГА 

1. Тус ББСБ-тай болон өөр Банк, ББСБ-тай /ЗМС-д тухайн харилцагчийн мэдээлэл нотлогдсон/ 12 сараас дээш хугацаанд сайн харилцсан түүхтэй байх,                              2. Шаардлагатай барьцаа хөрөнгөтэй бөгөөд барьцаа хөрөнгө нь өмчлөх эрхийн улсын бүртгэлийн гэрчилгээтэй байх,

3. Зээлийн мэдээллийн санд хугацаа хэтэрсэн өрийн үлдэгдэлгүй болон чанаргүй зээлийн түүхгүй,

4. Давхар зээлтэй байж болох бөгөөд хэвийн ангилалд байх. Шаардлагатай тохиолдолд давхар зээлийн дансны хуулгыг шалгах,

5. Зээл хүсэгч нь тухайн барьцаа хөрөнгийн хууль ёсны өмчлөгч байх,